تماس با ریاست واحد

جهت تماس با ریاست واحد لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدس ایمیل زیر ارسال فرمایید 
DrRezaei@marandiau.ac.ir