رشته های تحصیلی
    :گروه آموزشی
                    
رشته های موجود
  مقطعنام رشته
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی علوم و صنایع غذایی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشداقتصاد اسلامی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشداقتصاد انرژی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهعلوم تغذیه
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدحسابداری
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهحسابداری-حسابرسی
سرفصل ترم بندی کاردانیحسابداری
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمدیریت امور بانکی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمدیریت دولتی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمدیریت صنعتی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات - سیستمهای تحت شبکه
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدریاضیات مالی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهتربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی مکانیک
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی ساخت و تولید – ماشین ابزار
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهزبان و ادبیات فارسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدصنایع غذایی- میکروبیولوژی مواد غذایی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزی- باغبانی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهپرستاری
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمامایی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهعلوم آزمایشگاهی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدمهندسی عمران - سازه
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهتکنولوژی تولیدات گیاهی
سرفصل ترم بندی کاردانیتکنولوژی تولیدات گیاهان دارویی و معطر
سرفصل ترم بندی کاردانیمهندسی متالوژی و مواد - سرامیک
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهعلوم تجربی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدژئومورفولوژی - هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی عمران
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدتحقیقات آموزشی
سرفصل ترم بندی کاردانیتکنولوژی تولیدات باغی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهشیمی محض
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی شیمی-صنایع غذایی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدفیتوشیمی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدشیمی فناوری اسانس
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی-اصلاح گیاهان داروئی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدخاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی ماشینهای کشاورزی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزی-فضای سبز
سرفصل ترم بندی کاردانیپرورش طیور
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزی- خاکشناسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی معماری
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمعماری داخلی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهشهرسازی - گروه هنر
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدمهندسی عمران-مهندسی سنجش از راه دور
سرفصل ترم بندی کاردانیعمران-آب و فاضلاب
سرفصل ترم بندی کاردانیعمران -ساختمانهای بتنی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی عمران-عمران
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهآمار
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهریاضیات صنعتی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهدبیری ریاضی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهی دامپزشکی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهشیمی-فناوری اطلاعات
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهجغرافیای طبیعی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی نقشه برداری
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهحسابداری مالیاتی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی برق-الکترونیک کاربردی
سرفصل ترم بندی کاردانیبرق مخابرات
سرفصل ترم بندی کاردانیبرق-قدرت
سرفصل ترم بندی کاردانیآموزش و پرورش ابتدایی
سرفصل ترم بندی کاردانیصنایع پلاستیک
سرفصل ترم بندی کاردانیبرق – الکترونیک
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهعلوم کامپیوتر
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی کامپیوتر- نرم افزار
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهزیست شناسی جانوری
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهی
سرفصل ترم بندی کاردانیتکنولوژی تولیدات گیاهی
سرفصل ترم بندی کاردانیزبان انگلیسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهزبان انگلیسی - ادبیات
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهزبان انگلیسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهحسابداری
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهحسابداری
سرفصل ترم بندی کاردانیزبان و ادبیات فارسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی متالوژی و مواد سرامیک
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی شهرسازی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدمهندسی معماری
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدآموزش زیان انگلیسی
سرفصل ترم بندی دکتری تخصصیبرنامه ریزی درسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی برق
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی برق-قدرت
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدزیست شناسی - علوم گیاهی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهزیست شناسی سلولی مولوکولی - بیو تکنولوژی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهزیست شناسی سلولی و مولوکولی- ژنتیک
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهزیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهزیست شناسی -علوم گیاهی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهروان شناسی بالینی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی معماری
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهزبان انگلیسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمترجمی زبان انگلیسی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهجعرافیا و برنامه ریزی شهری
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری گروه هنر
سرفصل ترم بندی دکتری تخصصیجغرافیا و برنامه ریزی شهری
سرفصل ترم بندی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی منطقه ای
سرفصل ترم بندی کارشناسی ناپیوستهآموزش و پرورش ابتدایی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهحقوق
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهمهندسی پزشکی
سرفصل ترم بندی دکتری تخصصیمدیریت آموزشی
سرفصل ترم بندی کارشناسی پیوستهشیمی دارویی