شماره های تماس
  :حوزه
ایمیلتلفن مستقیمداخلیمحل/شخص
  1268هماهنگ كننده كلاسها ساختمان مركزي
  1221اتاق اساتيد ساختمان مركزي
  1206اتاق اساتيد ساختمان دانشكده
  1309گروه كشاورزي
  1305گروه علوم تجربي
  1302گروه رياضي-زبان
  1308گروه جغرافياي طبيعي
  1304گروه ادبيات
  1308گروه اموزش ابتدايي
  1304گروه پرستاري ومامايي
  1307گروه حسابداري
  1293معاونت دانشجوئي
  1293معاونت دانشجوئي
  1351مديرامور دانشجوئي
  1339امور رفاهي و دانشجويي
  1262اداره فارغ التحصيلان
  1291مسئول خوابگاه
  1237خوابگاه زينبيه
  1232خوابگاه فاطمي
  1255آشپزخانه
  1316اتاق مشاوره
  1287تربيت بدني برادران
  1271تربيت بدني خواهران
  1249استادسرا
  1209كانون فارغ التحصيلان
  1315كانون دانشجوئي هلال اهمر
  1294كتاب فروشي دانشگاه
  1330بوفه دانشگاه
  1278-1329-1295فروشگاه دانشگاه -نانوائي- مخابرات محوطه دانشكاه
  1334-1282-1183سايت اينترنت
  1285ارشيوو مرجع
  1220كتابخانه ساختمان مركزي
  1326دفترآزمايشگاه
  1306آزمايشگاه ارشد زيست
  1277آزمايشگاه فيزيك
  1312آزمايشگاه بتن
  1229ازمايشگاه جغرافيا
  1292ازمايشگاه شيمي
  1218ازمايشگاه زيست شناسي
  1311گلخانه دانشگاه
  1300تكنولوژي
  1261معاونت عمران
  1235تاسيسات برق
  1280تاسيسات لوله كشي
  1286دفتر تعميرات فني
  1243معاونت سما
  1240رئيس دفتر فرهنگ اسلامي
  1248دفترفرهنگ اسلامي برادران
  1205دفترفرهنگ اسلامي خواهران
  1250كانون قران وعترت خواهران
  1269كانون قران وعترت برادران
  1298-1226بسيج برادران
  1245بسيج خواهران
 22659991198مدیر پژوهش و فناوری
  1303کارشناس پایان نامه ها
  1215دفتر ریاست
 22316161274روابط عمومی
  1234سایت
 22316161274دفتر روابط عمومي
  1238دفترحراست
  1238دفترحراست
  1299اتاق جلسه
  1336اتاق جلسه مشاوره حقوقي
  1290معاونت اداري مالي
  1283مدير اداري
  1233كارگزيني كاركنان
  1002-1266امورشهريه
  1324-1223صندوق رفاه دانشجويي
  1222-1267-1322مديرمالي
  1333-1219كارپرداز
  1273بانك ملي شعبه دانشگاه
  1228دبيرخانه
  1263تايپ اداري
  1242انبار
  1212تكثير
  1239ترابري
  1313دفترخدمات
  9-1211تلفنخانه
  1260نگهباني ورودي
  1337نگهباني راه ديزج
  1301نگهباني خوابگاه
  1264-1288ابدارخانه ساختمان مركزي طبقه اول سوم
  1281كارت زني
  1284ابدارخانه مسجد
  1270ابدارخانه ساختمان دانشكده
  1216معاونت اموزشي
  1259مدير اموزش
  1276كارگزيني هيئت علمي
  1258امتحانات
  1252بايگاني اموزشي
  1321اموزش زيست گياهي
  1265اموزش علوم از-پرستاري ومامائي
  1230اموزش جغرافيابرنامه ريزي شهري
  1352اموزش ادبيات -ابتدايي-علوم تجربي
  1289اموزش حسابداري
  1214اموزش مديريت صنعتي
  1253اموزش عمران
  1296اموزش زبان-رياضي-جغرافيا
  1217اموزش ارشد برنامخ ريزي شهري-باغباني-توليدات گياهي
  1325اموزش عمران ناپيوسته- حسابداري
 
آذربایجانشرقی - مرند - میدان دانشگاه -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند